Bahçe Bitkileri Bölümünde, ulusal önceliklerimize dayalı olarak Bağcılık, Meyvecilik, Sebzecilik ve Süs Bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı, bitki fizyolojisi ve bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanması konularında görsel, işitsel ve uygulamalı eğitim-öğretim verilmektedir. Bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, çevre ve toplum bilincine sahip, analitik düşünebilen bahçe bitkileri yetiştiriciliği konusunda donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek bölümün vizyonudur. Bölümde3 tam zamanlı öğretim üyesi bulunmakta olup, öğretim üyeleri eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarında ulusal ve uluslararası ilişkiler kurarak araştırma sonuçlarını ve bilimsel bilgileri ulusal ve uluslararası alanda duyurmayı hedeflemektedir.

 Donanım: Fakülte binamızda öğretim üyelerinin ofisleri bulunmaktadır. Öğrenci uygulamaları ve araştırmalar için Fakültemiz bünyesinde bulunan sera, laboratuarlar ile arazi kullanılmaktadır.

 

Temel bilgi kaynaklarımız:  Alanımızla ilgili yazılmış başta kitaplar olmak üzere, online veri tabanlarından taranan makale ve tezlerbilgi kaynaklarımızı oluşturmaktadır.

 

Araştırmacı Kadrosu: Bölümümüzün kuruluşu 4 temel Anabilim Dalından oluşmaktadır. Mevcut kadromuzda Meyve Yetiştirme ve Islahı ABD’da 1, Sebze Yetiştirme ve Islahı ABD’da 2 öğretim üyesi yer almaktadır. Bağ Yetiştirme ve Islahı ile Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dallarında ise herhangi bir öğretim üyemiz istihdam edilmemektedir.

 

Teknik Personel: Bölümümüze ait bir teknik personelimiz bulunmamaktadır.

 

Lisansüstü eğitim:Bölümümüzde Tarım Bilimleri (Multidisipliner) ABD programında yüksek lisans seviyesinde eğitim sürdürürken, doktora programımız bulunmamaktadır.

 

İstatistikler: Bölümümüzde 3 öğretim üyemiz bulunmaktadır. Lisans programında 32 öğrenci, lisansüstü programında ise 10 öğrenci eğitimini sürdürmektedir.

 

Bitki Koruma Bölümünün temel amacı; ürünü hastalıklardan, böceklerden, yabancı otların olumsuz etkilerinden ekonomik ölçüler içinde koruyarak kayıpları en az düzeye indirmek, kaliteyi yükseltmek için yapılmaktadır. Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmuştur. Bölümde öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar, bitkilerde oluşan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otların tanımlanmaları, simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri, bitki patojen ilişkileri ve kimyasal bitki koruma preparatlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bitki koruma faaliyetleri yalnızca ilaçlı savaşım demek değildir. İlaçlı savaşım yaşadığımız havayı, suyu ve sonuçta toprağımızı kirleterek doğal dengeyi bozmaktadır. Bunun sonucunda insan ve diğer canlıların sağlığının olumsuz etkilendiği düşünüldüğünde diğer koruyucu tedbirlerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bilince sahip eğitilmiş olan Ziraat Mühendislerin yetiştirilmiş olması ile doğanın kirlenmesi önlenmiş olacaktır. Bu bağlamda Bitki Koruma Bölümünün amacı, bitkisel üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlı etmenleri olan mantar, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod ve yabancı otlarla mücadeleyi, teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, çağdaş yöntemlerle çözebilecek olan, Ziraat Mühendisleri görev yapacak eleman yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümümüzde gelişen teknoloji ve çevre bilinci ile donatılmış, araştırma yeteneğinde, proje ile sorunlara çözüm arayan, özgüven sahibi ve girişimci Ziraat Mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Donanım: Fakülte binamızda öğretim üyelerinin ofisleri bulunmaktadır. Öğrenci uygulamaları ve araştırmalar için Fakültemiz bünyesinde bulunan sera, laboratuarlar ile arazi kullanılmaktadır.

 

Temel bilgi kaynaklarımız:  Gerek akademik personel gerekse öğrenci bazında başta kitaplar olmak üzere online veri tabanları, ilgili online siteler ve kendi yayın çalışmalarımız teşkil etmektedir. Ayrıca fakültemiz bünyesinde yaklaşık 200 adet kitap da öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

 

Araştırmacı Kadrosu: Fitopatoloji ABD’da 3 Dr. Öğr. Üyesi, Entomoloji ABD’da 1 Profesör bölümümüzde aktif görev almaktadır.

 

Teknik Personel: Bölümümüze ait bir teknik personelimiz bulunmamaktadır.

 

Doktora Programı: Bölümümüzün yürüttüğü bir doktora programımız bulunmamaktadır. Programın açılması çalışmaları devam etmektedir.

 

 

İstatistikler: Kayıtlı lisans öğrenci sayımız 168 dür. 20 adet lisansüstü seviyede öğrencimiz bulunmaktadır.

 

Tarla Bitkileri bölümünde, Sanat ve Mühendislik Bilimleri, mesleki tarım dersleri ve bölüm dersleri gibi temel dersler verilmektedir. Çalışmalar ile genelde Türkiye'nin genelindeki tarımsal sorunların çözümü aranmakta özelde ise iç Ege yöresi tarla bitkilerinin sorunlarını çözme ve katkı sağlama amaçlanmaktadır. Bölüm 4 tam zamanlı öğretim üyesine (personel) sahiptir. Bölüm ana araştırma alanları, endüstri bitkileri, çayır mera ve yem bitkileri ve Tahıllar ve Tane Baklagiller olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Temel konular içerisinde çayır mera amenajmanı ve ıslahı, yem bitkileri kültürü, tıbbi ve aromatik bitkiler, tarla bitkileri ekolojisi, bitki fizyolojisi, genetik ve sitogenetik hububat ve baklagiller ekimi ve yetiştiriciliği, tohum ve tohum teknolojisi, doku kültürü ve biyoteknoloji gibi konularda çalışılmaktadır.

 

Bölümümüz Fakültemizin binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Fakültemizdeki her sınıfta projeksiyon ve ses sistemi bulunmakta olup, derslerin bilgisayar ortamında işlenmesine olanak veren donanımlar mevcuttur. Ayrıca, gerekli durumlarda kullanılabilecek tepegöz ve slayt makinesi mevcuttur. 3 adet 30 kişi, 2 adet 50 kişi, 1’er adette 125 kişi kapasiteli sınıf yanında ayrıca uygulamalı derslerde kullanılan 52 adet mikroskopun yer aldığı öğrenci uygulama laboratuvarı mevcuttur. 

 

Uşak Bilimsel Araştırma ve Teknik Araştırma Merkezi Binası’nda Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Araştırma ve Uygulama, Araştırma ve Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Hayvan Ürün Analiz Laboratuvarı, Entomoloji Lab. ve Ön hazırlık ve İklimlendirme (2 adet) Laboratuvarları olmak üzere toplam 7 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bölümümüz öğrenci ve öğretim üyeleri bu laboratuvardan faydalanmaktadır.  

 

Gerek akademik personel gerekse öğrenci bazında başta kitaplar olmak üzere online veri tabanları, ilgili online siteler ve kendi yayın çalışmalarımız teşkil etmektedir. Ayrıca fakültemiz bünyesinde yaklaşık 200 adet kitap da öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

 

 

Bölümümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri ABD’da 1, Endüstri Bitkileri ABD’da 2 ve Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller ABD’da 1 olmak üzere Öğretim Üyesi statüsünde 4 öğretim üyesi ile eğitim ve öğretim hayatına devam etmektedir. Tarım Bilimleri Anabilim Dalı kapsamında lisansüstü eğitime verilmektedir.

 

Zootekni Bölümü; ekonomik olarak hayvan ve hayvansal ürünleri üretmek üzere çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi ve ıslahı konularını kapsamaktadır. Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümün temel amacı, hayvan besleme ve yetiştirme prensiplerinin hayvansal ürünlerin kalitesini ve verimini artırmada kullanılması ve çiftlik hayvanlarının beslenmelerinde kullanılacak yem ve yem hammaddelerinin niteliklerinin belirlenmesine yönelik eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmektir. Zootekni Bölümü; hayvancılık alanında hizmet verecek Zooteknist/Ziraat Mühendisleri ve bilim insanları yetiştirmektedir. Bununla birlikte, bilimsel araştırmalar planlayarak ve yürüterek hayvancılık bilimine yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamaktadır. Ayrıca Zootekni Bölümünde Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalları bulunmaktadır.

 

Bölümümüzde 2 Profesör ve 2 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Bölümümüze ait Kanatlı hayvan deneme ünitesinde çeşitli kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve 55 adet kovanla arı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Elde edilen ürünlerimizde laboratuvarlarımızda analiz edilmekte ve Üniversitemiz Döner Sermayesi kanalıyla satılmaktadır. Ayrıca Uşak ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Uşak ili Damızlık Koyun Yetiştiriciler Birliğine kayıtlı ağıl ve ahırlarda uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da açık bulunulmakta olup, konularında uzman bilim insanları adayları yetiştirilmesi olanağımız mevcuttur.

 

Bölümümüz öğrencileri, Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren 7 adet Araştırma ve Uygulama Laboratuvar alanlarından faydalanmaktadır. Ayrıca bölümümüz bünyesinde;

 

·         Arılık Ünitesi:  Hali hazırda 55 adet kovan ile arılık ünitesinde arıcılık çalışmaları devam etmektedir

·         Kanatlı Hayvan Deneme Ünitesi: Yaklaşık 130 m2’den oluşan birimde, Bıldırcın,  yumurtacı tavuk, etlik piliç ve keklik ile çalışmaların yürütülebileceği kafesler bulunmaktadır. Ayrıca yem ve atık deposu, karantina odası, işçi ve giyinme odası vb üniteler bulunmaktadır. 

·         Hayvan Ürün Analiz Laboratuvarında etüv, hassas terazisi vb. teçhizatlar bulunmaktadır.

·         1000 Tavuk Yumurta Kapasiteli Kuluçkahanede uygulama yapma imkanına sahip olmaktadır.

 

Öğrencilerimiz Üniversitemizin tüm sosyal, spor ve kültürel tüm imkânlarından faydalanmaktadır. Kütüphane, yemekhane,  merkezi konferans salonları, çarşı alanı ve kantin olanakları mevcuttur.

 

 

Zootekni bölümünden Mezun Olanların İş Bulma Olanakları: Bakanlıklar, Türkiye İstatistik Kurumu, İl Özel idareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Kesimhaneler, Bankalar, Araştırma Enstitüleri, Entegre Hayvancılık İşletmeleri, Yetiştirici Birlikleri, Yem Fabrikaları, Yem Katkı Maddeleri Üreten ve Satan Firmalar, Tavukçuluk Sektörü, Zirai İlaç Sektörü, Tarım Makinaları Sektörü, Arıcılık Sektörü, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Sektörü.